aktualności | biuro rachunkowe w Krakowie

Aktualności

Więcej przedsiębiorców na kasie fiskalnej


Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 18 lipca 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zakłada zrównanie limitu obrotów uprawniających do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przychodów na kasach fiskalnych dla nowych przedsiębiorców i kontynuujących działalność.
Od stycznia 2013 roku limit sprzedaży dla osób fizycznych będzie wynosił 20 000 zł.
Nowe firmy powstałe w 2013 r. limit wyliczą proporcjonalne do okresu prowadzenia działalności, inaczej niż do 31.12.2012 r. kiedy limit nie jest proporcjonalny.
Nastąpi również objęcie obowiązkiem rejestracji przychodów na kasie fiskalnej szkół nauki jazdy.

Utrzymane zostanie zwolnienie przy spełnieniu poniższych warunków:

- liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa wyżej, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.
(zwolnienie dotyczy również podatników rozpoczynających wykonywanie sprzedaży w 2012 r., jeżeli do końca tego roku podatnik spełni warunki, o których mowa powyżej, z tym że w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności w drugiej połowie 2012 r., jeżeli liczba operacji świadczenia tych usług do końca roku nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług - 10)

- każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę.

Środek trwały z dotacji

Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego dotacją.

Otrzymana przez przedsiębiorcę dotacja na zakup środka trwałego nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Z drugiej jednak strony zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45 updof, za koszty uzyskania przychodu nie uważa się odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Otrzymana dotacja na zakup środka trwałego jest dla przedsiębiorcy obojętna podatkowo. Z jednej strony nie stanowi ona przychodu podlegającego opodatkowaniu, z drugiej natomiast odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej w części sfinansowanej dotacją nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

Świadczymy usługi w zakresie

  • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • rozliczeń podatku od towarów i usług,
  • ewidencji ryczałtowej,
  • ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • deklaracji podatkowych i rozliczeń rocznych.
Składki ZUS przedsiębiorców w 2017          
Wysokość wpłat na fundusze ubezpieczeń z uwzględnieniem składki ubezpieczenia chorobowego oraz przy założeniu składki wypadkowej = 1,80 % podstawy *

  • Preferencyjne zasady opłacania składek:
-  Fundusz ubezpieczeń społecznych:   190,62
   bez chorobowego 175,92 zł
-  Fundusz ubezpieczenia zdrowotnego: 297,28

  • Zasady ogólne  :
-  Fundusz ubezpieczeń społecznych:      812,96 zł
   bez chorobowego 749,94 zł
-  Fundusz ubezpieczenia zdrowotnego:   297,28 zł
-  Fundusz Pracy: 62,67 zł
 
Okres obowiązywania ww. wartości od 01.01.2017 r.
Więcej…